ZŠ Volkovce

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Nástup do školy 2.stupeň

  Riaditeľka školy oznamuje rodičom a žiakom celého druhého stupňa, že od 29.11. 2021 bude vyučovanie prebiehať prezenčnou formou / v škole/.  Stravovanie pre žiakov 2. stupňa nie je možné zabezpečiť, preto odporúčame rodičov, aby si deti priniesli z domu stravu na celý deň. Vzhľadom na aktuálnu situáciu upravujeme školské vyučovanie max. do 12,45h .  

  Podmienky nástupu do školy:

  • Žiadame rodičov, aby deti pred nástupom otestovali Ag samotestom v nedeľu alebo v pondelok ráno a na základe platného Školského semaforu rodič má  povinnosť škole potvrdzovať použitie domácich AG samotestov prostredníctvom EduPage stránky školy v module Žiadosti / Vyhlásenia (dostupné po prihlásení kontom rodiča).
  • V pondelok priniesť alebo poslať Vyhlásenie o bezpríznakovosti. Kto nemá možnosť priniesť vyplnené tlačivo, bude ho môcť vyplniť pri vstupe do školy.
  • V škole je POVINNÉ prekrytie horných dýchacích ciest už aj na výchovno-vzdelávacom procese (rúčkom, respirátorom).
  • Naďalej je povinný ranný filtermeranie telesnej teploty, dezinfekcia rúk a dodržiavanie všetkých platných opatrení.                                                                                                          

  riaditeľka školy 

 • Dôležitý oznam pre rodičov

  Riaditeľka ZŠ Volkovce oznamuje rodičom a žiakom 1.2.3.a 4. ročníka, že na základe odporúčania RÚVZ Nitra od 29.11.2021/ pondelok/ do 6.12.2021/ vrátane/ bude v týchto ročníkoch prebiehať vyučovanie DIŠTANČNOU FORMOU cez Zoom. 

  Žiaci majú nariadenú karanténu, preto prosím rodičov žiakov, aby dohliadli na dodržiavanie tejto karantény.

  Informácie ohľadom dištančného vzdelávania budú zaslané rodičom cez Edupage.

  Ďakujem za pochopenie a prajem pevné zdravie!

  Považanová

  riaditeľka školy

 • Oznam pre zákonných zástupcov a žiakov

  V nadväznosti na vyhlášku ÚVZ SR č. 262/2021, ktorá vstúpila do platnosti 25.11.2021 riaditeľka školy oznamuje rodičom a žiakom, že podľa § 2, ods. 3 písm. a) tejto vyhlášky, sú žiaci povinní nosiť rúško, respirátor alebo šatku v priestoroch školy. Žiadam rodičov, aby dali svojim deťom do školy 2 rúška.

  Ďakujem za pochopenie a spoluprácu.

  riaditeľka školy

  Celé znenie: Vyhláška ÚVZ SR č. 262/2021

   

 • Dôležitý oznam

  Riaditeľka ZŠ oznamuje, že od 19.11.2021 majú žiaci 5. a 8. ročníka nariadenú RUVZ Nitra povinnú karanténu.

  Prosíme rodičov žiakov, aby dohliadli nato,aby žiaci týchto ročníkov túto karanténu dodržiavali. Ohľadom ďalších opatrení Vás budeme informovať prostredníctvom Edupage.

  Od 22. 11. 2021 bude vyučovanie na celom 2. stupni prebiehať dištančnou formou cez Zoom podľa platného rozvrhu.

  Rodičia, ktorí si ešte neboli vyzdvihnúť 3. zásielku Ag samotestov, môžu tak urobiť v priebehu budúceho týždňa od 22.11.2021 v popoludňajších hodinách do 15,30h.

  riaditeľka školy

 • Deň vojnových veteránov

  Vo štvrtok 11. novembra sme si v našej škole pripomenuli Deň vojnových veteránov. V západných krajinách sa tento pamätný deň označuje aj ako Deň červených makov, preto si všetci žiaci vyrobili na výtvarných výchovách vlčí mak a počas celého vyučovania sme mali mak pripnutý na hrudi. Štvrtá hodina patrila žiakom deviateho ročníka, ktorí vysvetlili ostatným žiakom prečo je symbolom práve vlčí mak a ozrejmili prečo si máme históriu pripomínať. Na konci vyučovania boli deviataci zapáliť sviečku k pamätníku obetiam padlým prvej a druhej svetovej vojny.

 • Oznam o platbe stravy na mesiac november 2021

  Vážení rodičia,

  oznamujem Vám, že deti dnes dostali oznam o platbe stravy na mesiac november 2021 ( výška sumy je 20 pracovných dní, vrátane preplatkov a nedoplatkov). Prosím Vás, aby ste túto sumu poukázali na účet SK47 0900 0000 000 231 96 76 73, kde do poznámky uvediete meno a priezvisko dieťaťa. Dátum splatnosti je 20.11.2021.

  Ďakujem za pochopenie.   Jozefína Horváthová, vedúca ZŠS pri ZŠ Volkovce

   

 • Jesenný Wocabee šampionát

  Koncom októbra prebiehala na Slovensku súťaž tried základných a stredných škôl v precvičovaní slovíčok z cudzích jazykov cez aplikáciu Wocabee. Z našej školy sa do tejto súťaže zapojila 5. a 7. trieda.

  V okresnom kole, ktorého sa zúčastnilo 17 tried, sa 7. trieda umiestnila na 2. mieste a 5. trieda na 3. mieste. Počtom nahratých bodov v priemere na žiaka bola 7. trieda najlepšia na Slovensku.

  Najusilovnejší žiaci - M. Marčák, A. Švec, K. Preinerová zo 7. ročníka a S. Homolová z 5. triedy boli zaradení v tejto súťaži medzi 100 najlepších žiakov z celého Slovenska.

 • Jesenné prázdniny

  Od 28.10.2021 do 29.10.2021 sú jesenné prázdniny. Vyučovanie začína v utorok 2.11.2021. 
  Každý žiak po prázdninách predloží vyhlásenie o bezpríznakovosti v elektronickej alebo písomnej podobe. 

 • Oznam o platbe za stravu na mesiac október 2021

   

  Vážení rodičia,

  deti dnes dostali oznam o platbe stravy na mesiac október 2021 vrátane preplatkov a nedoplatkov z mesiaca september 2021. Prosím, aby ste uvedenú sumu uhradili na č. účtu: SK47 0900 0000 000 231 96 76 73. Uveďte prosím VS 102021 a do poznámky meno a priezvisko dieťaťa. Termín splatosti je 20.10.2021. Ďakujem za spoluprácu.

                                                Jozefína Horváthová, vedúca ZŠS pri ZŠ Volkovce

 • Oznam o odstávke elektrickej energie

  Vážení rodičia,

       oznamujem Vám, že dňa 8. októbra 2021 (v piatok) z  dôvodu  celodennej odstávky elektrickej energie (od 7.30 h do 14.30 h) nebude zabezpečené školské stravovanie Vašich detí v školskej jedálni.

       Za porozumenie ďakujem.

                                                    Jozefína Horváthová, vedúca ZŠS pri ZŠ Volkovce

 • Oznam

  Vážení rodičia, deti, ktoré ste prihlásili na stravu v školskej jedálni v školskom roku 2021/22 dostali domov oznam o sume, ktorá je vypočítaná na mesiac september 2021 (19 PD) vrátane preplatkov a nedoplatkov.

  Prosím Vás, aby ste túto sumu poukázali cez internetbanking na účet č.  SK 47 0900 0000 000 231 967 673, kde uvediete aj VS 92021 a do poznámky napíšete meno a priezvisko dieťaťa.

  Dátum splatnosti je : 20.09.2021

  Ďakujem za pochopenie        J. Horváthová, vedúca ŠJ Volkovce

 • Návrat do škôl - školský rok 2021/2022

  Pokyny k začiatku školského roka:

  Slávnostné otvorenie školského roka o 8:00h v budove školy.

  Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko- epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do ZŠ a pri odchode žiaka zo ZŠ.

  Predkladá pri prvom nástupe žiaka do ZŠ písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti .

  Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška.

 • Plenárne ZRPŠ

   

  Riaditeľka ZŠ Volkovce oznamuje všetkým rodičom, že dňa 2.9.2021 o 15:00h sa uskutoční plenárne ZRPŠ v budove školy.

  Účasť rodičov povinná!

   

   

 • Zisťovanie záujmu o domáce samotestovanie

  Milí rodičia,

  škola má možnosť zabezpečiť AG samotesty s krátkymi tyčinkami pre žiaka určené na domáce použitie v počte 25ks/žiak. Prihlasovanie je možné prostredníctvom EduPage v čase od 18.08. 2021 do 25.08. 2021.

  Je nutné aby rodič vyjadril záujem a súhlas za každé svoje dieťa zvlášť.

  Prosím o vyjadrenie záujmu.

  Ďakujem, riaditeľka školy.

 • Dôležité informácie k poskytnutiu dotácií na stravovanie od 1.9.2021

  V mesiaci august 2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), ktoré prinášajú od nového školského roka 2021/2022 nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

  - ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:    

  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),
  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

  Nárok na dotáciu majú všetky deti v závislosti od rozhodnutia rodiča.

  1. Ak si jeden z rodičov uplatní zvýhodnený daňový bonus, žiak stráca nárok na dotáciu na stravovanie   / obedy si hradí v plnej výške/.
  2. Ak si ani jeden z rodičov neuplatní zvýhodnený daňový bonus, žiak má nárok na dotáciu na  stravovanie .

  V tejto súvislosti vám oznamujeme, že k poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť škole najneskôr do 02. 08. 2021 buď:

  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa             (viď. príloha). 
  • Potvrdenia a Čestné vyhlásenie môžete v čase prázdnin priniesť na OÚ Volkovce do 02.08.2021.   

                                Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia 

 • Deň s hasičmi

 • Vyplácanie cestovného

  Riaditeľstvo ZŠ Volkovce oznamuje, že v dňoch od 28.06.2021 do 30.06.2021 v čase od 9:00h - do 14:00h bude vyplácať cestovné žiakom, ktorí dochádzajú do ZŠ Volkovce z Čiernych Kľačian.  Žiadame rodičov, aby si prišli prevziať cestovné iba v tomto uvedenom čase a aby doržiavali hygienické požiadavky, ktoré platia v tejto mimoriadnej situácii.

  Ďakujem.

  riaditeľka školy

 • Koncoročný výlet I.stupeň

  Zubria zvernica Lovce

 • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania od 17.5.2021

  Od 17.05.2021 sa bude ZŠ riadiť podľa nariadení vlády, MŠVVaŠ SR, UVZ SR, Covid automatu a školského semaforu.

  Pre zákonného zástupcu vyplývajú tieto povinnosti:

   a) Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. zo školského klubu detí, zo školskej jedálne (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobnými ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami v súlade s aktuálne platnými opatreniami ÚVZ SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

  b) Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška/respirátory (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

  c) Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy, školského klubu detí a školskej jedálne na školský rok 2020/2021.

  dPredkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti 17.5.

  Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

  e) V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym ÚVZ. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.

  V prípade neprítomnosti žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu:

  a) podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

  b) ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)predloží pri návrate žiaka do školy "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je žiak v starostlivosti), a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Volkovce
  Školská 1 951 87 Volkovce
 • 037 6304226
  Služobný telefón 0910505334

Fotogaléria