ZŠ Volkovce

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Dobrovoľné vyučovanie
Etická výchova
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEO
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova INV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NAB
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Pracovné vyučovanie PRV
Prírodoveda PRI
Prvouka PVO
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Svet práce SVP
ŠKD SKD
Technika TECH
Telesná a športová výchova TSV
Vlastiveda VLA
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2022.0.1312 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.11.2021

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Volkovce
    Školská 1 951 87 Volkovce
  • 037 6304226
    Služobný telefón 0910505334

Fotogaléria